проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“От 11.10.2021г. до 22.10.2021г. в СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик се проведе обучение по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по следните дейности:
- Дейност 2 „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ 25 ученици.
-Дейност 3 „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“ – 5 педагогически специалисти.
-Дейност 4 „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)“ – 5 родители.